Työkyvyn asiantuntijapalvelut

Yrityksen toimintakyky ja menestys edellyttää työkykyisiä tekijöitä ja toimivaa työyhteisöä

Työkyvyn OMA-asiantuntijapalvelu™

Yritykselle oma työkykyasiantuntija yrityksen tarpeiden mukaisella palvelusisällöllä ja laajuudella

 • Työkyvyn oma-asiantuntija on yrityksen käytettävissä työpaikalla/etäyhteyksin sovittuina päivinä kuukaudessa tai konsultoitavissa sovitun tuntimäärän puitteissa silloin, kun tarvetta ilmenee
 • Palvelun tarkempi sisältö ja kesto sovitaan alkuarviossa, jonka pohjalta palveluntuottaja laatii tarjouksen/palvelusopimuksen
 • Alkuarviota ei laskuteta. Voit perua palvelusopimuksen ensimmäisen kuukauden aikana, jos et ole tyytyväinen

Oma-asiantuntija oppii tuntemaan yrityksessä toimivat ihmiset ja työkulttuurin sekä yrityksen toimialaan, liiketoimintaan, työolosuhteisiin, työkykyriskeihin ja työskentelyalueeseen liittyvät erityispiirteet. Tutun ihmisen kanssa yhteistyö vaikeidenkin asioiden äärellä on helpompaa ja yritys voi varmistua työkykyratkaisujen olevan tarkoituksenmukaisia.

Mihin voit käyttää työkyvyn oma-asiantuntijaa?

Tilanteessa, jossa työntekijän työkyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä Työkyvyn asiantuntija auttaa suunnittelemaan ja järjestämään liiketoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia ratkaisuja työn keventämiseen tai korvaavaan työhön yhteistyössä työterveyshuollon tai työeläke-/vakuutusyhtiön kanssa.

Työkyvyn oma-asiantuntija auttaa yrittäjää tai esihenkilöitä ratkaisemaan eteen tulevia työkyvyn ongelmatilanteita ja osallistuu tarvittaessa niitä koskeviin keskusteluihin ja työterveysneuvotteluihin.

Työkyvyn asiantuntija tuntee työkykyä tukevan palvelu- ja etuusjärjestelmän sekä siihen liittyvät verkostot ja auttaa työnantajaa sekä työntekijää hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia tarkoituksenmukaisesti työterveysyhteistyön rinnalla.

Tarvittaessa työkyvyn OMA-asiantuntija voi tarjota myös yksilöohjausta työntekijälle, työkykyä edistävien keinojen löytämiseksi ja/tai mahdollisen palvelutarpeen arvioimiseksi sekä tukea palveluihin hakeutumisessa

Palveluun voi kuulua myös työllistämisen tukipalveluita, jos haasteena ovat riittämättömät työvoimaresurssit

Jos työkykyhaasteiden taustalla on työyhteisön yhteistyöhön, vuorovaikutukseen tai työn vaativuuteen liittyviä pulmia, voi palveluun sisällyttää myös yksilö-, pari- tai työyhteisön työnohjausta

ToimivaTyökyky™-malli

Yrityksen ja työyhteisön yksilöllisiin tarpeisiin ja työolosuhteisiin räätälöity, työkykyongelmia ennaltaehkäisevä ja työpaikan arjessa toteutuva, osallistava ToimivaTyökyky™ - malli

 • Yrityksen omaan päivittäiseen liiketoimintaan sisältyvä, työkykyongelmia ja sairauspoissaoloja ennaltaehkäisevä, henkilöstön työkykyä edistävä ja sitä kautta yrityksen toimintakykyä vahvistava strategia.
 • Työyhteisö rakentaa yhdessä johdon kanssa työkykyä edistävän, työkykyongelmia ennaltaehkäisevän ja yrityksen perustehtävää palvelevan ToimivaTyökyky - mallin yritykseen työkykyasiantuntijan avulla.
 • 6 kk kestävä, useasta moduulista koostuva, työyhteisön työkykyosaamista ja toimijuutta edistävä valmennuskokonaisuus

Työkykyasiantuntija liittää mukaan ajantasaisen tutkimustiedon, toimii objektiivisena fasilitaattorina ja auttaa työnohjauksen keinoin sujuvan vuorovaikutuksen ja psykologisesti turvallisen ilmapiirin luomisessa, vastaa prosessin tuloksellisesta etenemisestä, kokoaa syntyneen tiedon toteuttamiskelpoiseksi toimintasuunnitelmaksi, varmistaa sen toteutumisen alkuvaiheessa sekä kokoaa loppuarvion saavutetuista tuloksista.

Prosessin moduulit

 1. Lähtötilanteen arviointi ja orientointi

  Prosessi aloitetaan henkilöstön yhteisellä orientoivalla koulutustilaisuudella. Lähtötilanne arvioidaan työkykyä laaja-alaisesti mittaavan ToimivaTyökyky - kyselyn avulla, jonka pohjalta rakennetaan yhteinen ymmärrys lähtötilanteesta sekä kehittämistyötä tukeva keskusteluyhteys työnohjauksen avulla.

 2. Kehittäminen

  Työpaikan ja työyhteisön vahvuuksien sekä toimivien työkykyä edistävien toimintatapojen vahvistaminen ja jatkokehittäminen työryhmissä. Uusien työkykyä edistävien keinojen ja toimintatapojen ideointi ja suunnittelu.

 3. Suunnitelma ja toteutus

  Päämäärän fokusointi, kokonais- ja välitavoitteiden asettaminen, keinoista, vastuurooleista, aikataulusta ja seurannasta sopiminen. Suunnitelman hyväksyminen ja käyttöönotto yhdessä

 4. Välisparraus

  1–2 tapaamista omissa tiimeissä tai kehittämistyöryhmissä suunnitelman toteutumisen arvioinnin ja sparrauksen merkeissä.

 5. Loppuarviointi

  Työyhteisön yhteinen tilaisuus, missä käydään läpi loppuyhteenveto, vahvistetaan työkykyyn positiivisesti vaikuttavaa toimintaa, sovitaan mahdollisista jatkotoimista, joiden avulla toimintamalli säilyy osana yrityksen arkea ja kehittyy yrityksen muun toiminnan rinnalla. Tilaisuutta edeltää prosessin tuloksellisuuden mittaus ja arviointi.

Kysy lisätietoja työkyvyn palveluista