Työnohjauspalvelut

Ulkopuolisen, koulutetun ohjaajan avulla pystytään käsittelemään objektiivisesti työssä jaksamista, ammatillista kasvua sekä työyhteisön kehittämistä.

Anne Höglund Työelämä-palvelut

Työnohjauksella tutkitusti paremmat tulokset

Työnohjaus auttaa työntekijöitä, esihenkilöitä ja johtoa keskittämään sekä yksilölliset että yhteiset voimavarat yrityksen tai organisaation perustehtävän tulokselliseen toteuttamiseen.

  • Työnohjaus parantaa työpaikan vuorovaikutusta, työkykyä ja -hyvinvointia.
  • Työnohjauksella voidaan parantaa työpaikan veto- & pitovoimaa ja ehkäistä työkykyongelmia.
  • Parhaimmillaan työnohjaus mahdollistaa koko työyhteisön kyvykkyyden hyödyntämisen organisaation yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Työskentely on käytännönläheistä, pohjautuen sosiodynaamiseen ohjaukseen, ICF-viitekehykseen, fasilitointiin ja ratkaisukeskeisyyteen. Hyödynnämme erilaisia ohjaustyön teorioita ja menetelmiä monipuolisesti, sillä pidämme tärkeänä aitoa asiakaslähtöisyyttä, jonka toteutumiseksi menetelmät on valittava yksilöllisesti asiakkaan tarpeet ja tavoitteet huomioiden.

Työnohjaus sinulle, esihenkilöille ja ryhmille

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksessa on mahdollista syventyä monipuolisesti henkilön yksilöllisen ammatillisen kehityksen ja vuorovaikutuksen kysymyksiin. Yksilötyönohjauksessa on usein helpompi tuoda esiin omaan työhön liittyviä epävarmuuksia, huolia, hankaluuksia tai unelmia. Yksilötyönohjaus soveltuu erityisesti silloin, kun rooli tai asema työyhteisössä on sellainen, että vertaista ei löydy. Myös haastavissa työn muutostilanteissa, oman ammatillisen muutoksen, emotionaalisesti kuormittavissa työtehtävissä sekä työssä uupumisen yhteydessä yksilöohjaus koetaan usein toimivimmaksi menetelmäksi.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjauksen tavoitteena on tukea esihenkilöitä/johtoa organisaation kehittämisessä, johtamisessa ja tavoitteiden edistämisessä suhteessa alaisiin. Työnohjauksella selkiytetään esihenkilön/johtajan ammatillista roolia eri tilanteissa ja autetaan jäsentämään johtamistehtäviä. Työnohjaus tukee esihenkilöä vaativassa tehtävässään johtaa työyhteisöä kohti organisaation tavoitteita, vastata tavoitteiden toteutumisesta sekä henkilöstön kehittymisestä, hyvinvoinnista ja toimivasta vuorovaikutuksesta. Työnohjauksella autetaan esihenkilöä löytämään uusia näkökulmia, valitsemaan oikeita toimintatapoja ja jakamaan käytettävissä olevat voimavarat tarkoituksenmukaisesti. Työnohjauksessa esihenkilö/johtaja saa purkaa myös omaa kuormaansa sekä työhön liittyviä tunteita, huolia ja odotuksia. Johdon työnohjausta voidaan toteuttaa sekä yksilöohjauksena että vertaisryhmässä

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaukseen osallistuu ryhmä samalla ammattialalla tai saman tyyppisissä tehtävissä toimivia työntekijöitä tai esihenkilöitä, jotka eivät arkityössään ole saman tiimin jäseniä. Ryhmät voidaan koota esimerkiksi saman organisaation eri tiimien tai osastojen henkilöistä. Ryhmän voi muodostaa myös eri organisaatioissa toimivat henkilöt tai yrittäjät. Ryhmätyönohjauksessa keskitytään osallistujien ammatilliseen kehitykseen ja vertaisilta oppimiseen. Ryhmätyönohjaus tarjoaa mahdollisuuden käsitellä haastaviakin työtilanteita ilman tutun työyhteisön muodostamia ennakko-odotuksia, sosiaalisia rooleja tai totuttuja toimintamalleja. Eri taustoista tulevat osallistujat tarjoavat työtilanteisiin ja -haasteisiin ennakkoluulottomia, kannustavia ja tuoreita näkökulmia

Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjaukseen osallistuu koko työyhteisö tai organisaatiossa toiminnallisen kokonaisuuden muodostava yhteisön osa. Yhteisötyönohjauksen tavoitteena on auttaa työyhteisöä perustehtävänsä toteuttamisessa ja keskinäisessä yhteistyössä, kirkastaen arkityön tavoitteita, kehittäen työntekoa tukevia rakenteita sekä edistäen yhteistoimintaa ja oppimista tukevaa vuorovaikutusta. Työnohjaus tukee työyhteisöä palvelevan ryhmädynamiikan rakentamisessa ja auttaa haastavien kehitysvaiheiden ylittämisessä sekä yhteisten päämäärien asettamisessa ja saavuttamisessa. Säännöllisestä yhteisötyönohjauksesta hyötyvät etenkin vaativaa asiakastyötä tekevät työyhteisöt, joiden toimintaan ja vuorovaikutukseen heijastuu usein asiakkaiden toimintaan tai elämään liittyviä ilmiöitä. Esihenkilön osallistuessa yhteisötyönohjaukseen, tarjoaa se mahdollisuuden kehittää koko työyhteisön yhteistyötä.

Yrittäjän työnohjaus

Työhyvinvointitutkimuksissa käytettyjen tulosmittareiden perusteella työhyvinvointi vaikuttaa merkittävästi yritysten kilpailukykyyn. Erityisesti yrittäjän oma jaksaminen ja työkyky ovat yrityksen menestymisen edellytys. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä tutkimaan omaa työtä, työhyvinvointia, työhön liittyviä tunteita ja yrityksen toimintaan vaikuttavia ilmiöitä rakentavasti ja luottamuksellisesti.

Työnohjauksen myötä ammatillinen yksinäisyys vähenee, työn imu lisääntyy ja yrittäjällä on enemmän voimavaroja huolehtia sekä yritystoiminnasta että omasta hyvinvoinnista.

Työnohjaaja auttaa ohjaustyön menetelmin ohjattavia hyödyntämään omaa asiantuntijuuttaan tehokkaammin, tarkastelemaan työn pulmatilanteita eri näkökulmista ja oivaltamaan vaihtoehtoisia työelämän ratkaisuja yritystoiminnan kehittämiseksi.

Yrittäjän työnohjaus voidaan toteuttaa yksilötyönohjauksena tai ryhmätyönohjauksena kokoamalla yhteen esimerkiksi samalla alalla työskenteleviä yrittäjiä, jolloin kustannuskin jakautuu useamman yrittäjän kesken.

#Kilpailukyky
#Työn imu
#Voimavarat
#Jaksaminen

Tyytyväisyystakuu

Työnohjaussopimuksen ensimmäinen ohjaustapaaminen on aina kartoituskerta. Jos et ole tyytyväinen tai halua jatkaa ohjausprosessia, kartoituskertaa ei laskuteta.

Varaa aika kartoitukseen tai kysy lisätietoja